The importance of executive education

Most business schools in the world take executive education very, very seriously. To improve the quality and quantity of this form of education for adults end 2009 I initiated a merger between the two private foundations – the HHE foundation informally affiliated with Copenhagen Business School and the SIMI foundation,  set up two decades ago to develop executive education because CBS was unwilling or unable to do it. In this column I summarize the strategic rationale behind this merger. One such rationale is to get away from the idea that researchers at CBS should live by the ancient Einsamkeit und Freiheit mantra.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 11. DECEMBER – 17. DECEMBER 2009

Dr. Johan Roos

The business of business schools

En sammensmeltning af executive-uddannelserne på CBS og SIMI skal virkeliggøre ambitionen om at forene forskning med praksis i virksomhederne.

denne uge blev Scandinavian International Management Institute (SIMI) og Copenhagen Business School (CBS) enige om at fusionere vore internationale executive uddannelser. Ved at danne CBS-SIMI Executive kan vi i fælles- skab tilbyde erhvervslivet et større interna- tionalt netværk, et større udbud af kurser og programmer med tættere forbindelse til praksis og en dybere indsigt i internationale forskningsresultater in- den for ledelse og innovation.

Synergier kan især opstå ved at kombinere SIMI’s er- hvervsnære uddannelser med branchespecifikke pro- grammer og en pædagogisk forankring i såkaldt action learning sammen med CBS’ stærke forskningsmiljø. Den kombination bliver i mine øjne meget spændende.

Ikke alene fordi vi derfor kan tilbyde erhvervslivet den nyeste viden, men også fordi vi gennem dialog med er- hvervsledere på alle niveauer kan opnå en større viden om de konkrete problemer og udfordringer, erhvervsli- vet står overfor. Vore forskere kan få en større indsigt i de virksomhedsnære problemstillinger. At arbejde med erfarne medarbejdere og ledere i både den private ogoffentlige sektor øger naturligvis chancen for at få ideer til forskning og muligheden for at afprøve nye ideer sammen.

Traditionen: Mange handelshøjskoler og universiteter ligner i dag von Humboldts ideelle universitet, som blev stiftet i Berlin i 1810.

Her sikrede de to berømte principper for god forskning, Einsamkeit und Freiheit, at forskerne kunne følge deres egen dagsorden uden at skulle bekymre sig om relevante anvendelsesmuligheder. Konsekvensen var mere forsk- ning, mindre case-arbejde. Mere teori, mindre praksis. Og det er én af hovedårsagerne til, at ansete erhvervsle- dere nu kritiserer handelshøjskoler og universiteter.

Videnproduktion for videnproduktionens skyld rettet mod akademiske ligemænd blev det primære formål med forskningen og erstattede dermed den tidligere fokus på at hjælpe folk i forretningslivet og løse konkrete sam- fundsproblemer. Behovet for at udgive artikler for at få en karriere førte til øget specialisering, der til gengæld tilskyndede til silotænkning inden for både forskning og undervisning. Undervisningen blev en byrde, og praktisk erfaring kom i anden række i forhold til færdigheder in- den for forskningsmetodologi.

Fornyelsen: I sin bog “Engaged Scholarship” udtrykker professor Andrew Van de Ven fra Minnesota et ønske om, at forskere skal være meget mere engagerede i virksom- heder og offentlige organisationer i den virkelige verden. Før de formulerer en problemformulering, skal professo- rerne vide, hvad de taler om. Nogle kritikere siger endda, at det er på tide at se erhvervsforskning fra virksomhe- dernes perspektiv, ikke professorens.

Hvor ville en moderne og ambitiøs handelshøjskole anbringe sig selv i dette miks af holdninger om, hvad der bør være handelshøjskolernes ”business”? I mine øjne, skal vi være dygtige til både forskning og undervisning. Teori skal være præget af praksis og praksis præget af teori. Vi skal både kunne levere forskningsbaseret un- dervisning og undervisningsbaseret forskning. Vi skal blive bedre til at forstå, analysere og påvirke både sam- fundsdebatten og virksomhedernes konkrete udfordrin- ger. Vi ser frem til at virkeliggøre denne ambition i det kommende samarbejde med SIMI, dansk erhvervsliv og andre relevante partnere.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s