The dream of becoming a bureaucrat

I have talked with lots of Danish university students and they have left me with a great impression. Smart and ambitious many of they dream about contributing to make the world a better place. However, many also dream of becoming civil servants. Yes, you heard me. Civil servants. State funded. Paid by tax payers. Perhaps this is not surprising since the public sector is overwhelmingly large in Denmark and people seem to take it for granted. What is worrying is that people working in the public sector has 50% longer education than those employed in the private sector. Of course, it is fantastic that state employees are well educated. The worrying part lies in the lack of education in the private sector and this doesn’t bode good for the future of private enterprising in the country. Nor does it help turn the downward trend of Denmark’s competitiveness.

In this column I reflect of this phenomenon of a small and wealthy country facing a real growth challenge.

29. OKTOBER – 4. NOVEMBER 2010 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Styrk uddannelserne i den private sektor

Offentligt ansatte har 50 procent længere uddannelse efter grundskolen end ansatte i private byerhverv. Det kan være noget af forklaringen på manglende produktion og innovation i Danmark.

Hvert år udgiver World Economic forum (WEF) i Schweiz den så- kaldte Global Competitiveness Report, som viser konkurrenceevnen – målt i form af et samlet indekstal – i 139 lande. Danmark opnår normalt en pæn score sammen med de fleste andre nordiske lande. I år er Danmark rykket ned fra nummer 5 til nummer 9.

Danmarks styrker er især velfungerende institu- tioner og et fleksibelt arbejdsmarked samt et relativt højt – om end ikke imponerende – uddannelsesniveau. I WEF’s rapport trækkes Danmarks samlede placering til gengæld ned af en folkeskole som ikke præsterer nok i forhold til sine omkostninger, mangel på konkurrence inden for en række centrale sektorer, relativt høje skat- ter, et for lille hjemmemarked samt udviklingen af de finansielle markeder.

Næsten samtidig udgav regeringen årets Konkurren- ceevneredegørelse 2010. Dette er altså også en udgivelse politikere, forskere og kommentatorer bør tage seriøst,synes jeg. Redegørelsen viser, at Danmark har en stor vækstudfordring. Produktivitetstilvæksten er blandt de laveste i OECD- landene, det danske arbejdsudbud per ind- bygger ligger i den laveste halvdel, innovation og fornyelse er ikke i top, og det uddannelsesforspring, som Danmark tidligere har haft, er stort set væk. Det er faktisk kun Italien, der klarer sig dårligere end Danmark 1998 til 2008.

Hvad kan vi gøre ved det?

Vækstproblemer: I denne uge udtrykte De Økonomiske Vismænds også bekymring over produktiviteten. Vis- mændene advarer generelt imod en “picking-the-win- ners” strategi med særlig produktions- og forsknings- støtte til brancher, der anses for at være vækstbrancher. I stedet peger de på behovet for at styrke rammebetin- gelserne for erhvervslivet, blandt andet gennem øget konkurrence og ved at styrke innovationen.

Produktivitetsproblemet er komplekst og ikke nemt at forklare for Danmarks vedkommende, men vismændene peger bl.a. på uddannelsesniveauet i den private sektor. Blandt andet forskellen mellem beskæftigede i den offentlige sektor og i private byerhverv. De offentligt beskæftigede havde således i 2007 ca. 1,4 års længere gennemsnitlig uddannelse efter grundskolen end an- satte i private byerhverv. Det svarer til, at de offentligt beskæftigede har en knap 50 pct. længere uddannelse efter grundskolen. Spørgsmålet er, ifølge vismændene, om ikke tiden er inde til at øge uddannelsesniveauet – også i den private sektor?

Velstand drives af produktivitet og arbejdsudbud. Produktivitet drives – sektor for sektor – af konkurrencesituationen i hver sektor. Den vigtigste løftestang er især at fjerne barrierer for konkurrence på sektor-ni- veau og dermed også fjerne barriererne for produktivi- tetsforøgelser. Men det er helt centralt, at uddannelses- niveauet fortsat løftes. Derfor bør vi kigge nærmere på baggrunden for, hvorfor det gennemsnitlige uddannel- sesniveau i den private sektor ikke er på niveau med de lande, som vi plejer at sammenligne os med. Er drøm- men om at starte en virksomhed eller få ansættelse i privat virksomhed i Danmark erstattet af drømmen om at blive embedsmand på livstid?

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s