Student fees = Holy Cow ?

In mid-2010 the public debate in Denmark was characterized by the ongoing lack of growth and bleak outlooks in general. The debate was boring to say the least and I felt a need to kick in with some ideas about the field I was working in – higher education. In this column I propose that Denmark allows itself to be inspired by the existing models for student feed applied in the UK, Hungary and elsewhere. I realized that such suggestions equate to swearing in the church but I simply could not resist stating the obvious: the state cannot use increase taxes to pay everything for everybody all the time.

28. MAJ – 3. JUNI 2010 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Brug krisen til at tænke nyt

Brugerbetaling kombineret med lån kan være med til at forbedre forholdene for universiteter og studerende.

Så kom den – regeringens længe ventede spa- replan. Det er regningen for den finanskri- se, der har hærget verdensøkonomien i mere end to år. Sådan ser det ud overalt i Europa. Problemet er dog meget alvorligere og handler om, at Europas velfærdsmodel er på vej til at kollapse gennem kombinatio-

nen af alt for generøse overførsler, for kort arbejdstid, en aldrende befolkning og lave fødselstal.

Kontrasten til Asien er påfaldende. Regeringerne er simpelthen nødt til at stramme bæltet ind. Avisen Svenska Dagbladet skrev i denne uge, at den danske fest er ovre, og International Herald Tribune er ikke i tvivl: Europas stolte velfærdsmodel er for alvor ved at ruste.

Som det fremgår af regeringens genopretningsplan vil der også blive tale om besparelser på uddannelses- og forskningsområdet. Jeg har naturligvis stor forstå- else for, at der skal gøres noget her og nu for at rette op på landets økonomi, og da vi næsten udelukkende er finansieret over skatterne, har universiteterne et særligt stort ansvar for at være så effektive som muligt. Men

det er ærgerligt, at man er nødt til at spare så kraftigt på netop de områder, som Danmark skal leve af i fremtiden – uddannelse og forskning.

Vi bliver nødt til at diskutere nye veje for finansiering af vore uddannel- ser og universiteter i fremtiden. Ser vi på, hvordan vore udenlandske konkurrenter – især i Kina og resten af Asien – opruster kraftigt i disse år, risikerer vi for alvor at tabe terræn.

Studieafgifter: Flere sammenlignelige lande har indført forskellige former for studieafgifter i kombination med generøse studielån og tilbagebetaling efter evne som supplement til skattefinansieringen. Tænketanken DEA har undersøgt lande som Holland, Storbritannien og Australien og fundet nogle interessante resultater.

For det første viser DEA’s undersøgelse, at det ikke er studieafgifter på universiteterne, der er bestemmende for, hvor mange unge fra forskellige samfundslag, som får en videregående uddannelse. Det er snarere kvali- teten af grundskole- og ungdomsuddannelse, som afgør dette. Den negative sociale arv brydes primært ved, at vi skaber bedre uddannelser fra grundskolen til ungdoms- uddannelserne for at få universitetsparate unge fra alle samfundslag til at gennemføre deres uddannelser.

I Danmark tror mange politikere, at studieafgifter i sig selv vil skræmme unge fra især de ikke-boglige hjem væk fra universitetsuddannelserne, men det hol- der ikke stik i praksis. Social mobilitet skades ikke af deltagerbetaling, hvis der samtidig etableres gode låne- og stipendiemuligheder som f.eks. i Australien og Hol- land. Generøse studielån fra staten, der betales tilbage i forhold til indkomstens størrelse, giver studenterne stor frihed, øger kvaliteten af undervisningen og giver et mere retfærdigt socialt system. Dette er også sket i praksis i både Ungarn og Storbritannien, hvor øget del- tagerbetaling ser ud til at have forbedret situationen for studenter, universiteter og samfundet.

Jeg håber, at politikere på tværs af partiskel er pa- rate til at deltage i en åben og fordomsfri dialog om de fremtidige finansieringsmuligheder af uddannelsen. El- lers risikerer vi, at kvaliteten af vore uddannelser og in- novation udhules til stor skade for den danske konkurrenceevne og vækst. Er det ikke netop de unge, vi skal investere i?

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s