Strategy from above and below

One of the achievements I am really proud of at CBS is a strategy process designed and implemented to bring an extremely fragmented and decentralized organizations more together. I will offer more about this some other time but in this column I reflect over the need to be top-down as well as bottom up in order to tap into the talent pool of organizations and exemplify with what we were doing at CBS.

2. MARTS – 18. MARTS 2010 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Strategi fra neden og fra oven

Frontmedarbejdere, som arbejder med den daglige produktion og har kontakten til kunderne, besidder en viden, der er basal for virksomhedens evne til at innovere.

Heldigvis er medarbejdere på dan- ske arbejdspladser både selv- stændige og engagerede. Det er den positive nyhed. Den negative er, at alt for mange virksomheder og organisationer endnu ikke har forstået at udnytte denne betydningsfulde ressource.

I disse år breder en erkendelse sig rundt om på de offentlige og private arbejdspladser: At nøglen til at frem- tidssikre og udvikle arbejdspladser i en stadig mere globaliseret og hæsblæsende verden i høj grad ligger hos medarbejderne og virksomhedens interessenter.

De arbejdspladser, som allerede har forstået at ind- drage medarbejdernes og brugernes evner og erfaringer i udviklingen af nye produkter og arbejdsgange, kan se det klare resultat – både på bundlinjen og på en større tilfredshed blandt medarbejdere og brugere. Derfor får cheferne gerne julelys i øjnene, når talen fal- der på high-involvement innovation. Et knastørt udtryk, som ikke skal underkendes af den grund, for det bety- der ganske enkelt, at nye tiltag på arbejdspladsen ikke længere udtæ kes bag lukke- de døre af nogle særligt udvalg- te. I stedet er tiltagene udviklet i et systematisk samspil mellem ledelse og med- arbejdere, og det sender ofte udviklingen i en helt uventet ret- ning i forhold til, hvad ledelsen havde forestil- let sig.

Innovation er mange ting. Men den daglige innovati- on er især kendetegnet ved at forbedre kvaliteten, skabe klogere arbejdsgange eller større brugertilfredshed.

Reservoir af viden: Undersøgelser viser samtidig, at mest innovation netop ikke kommer “fra oven” – dvs. fra top- ledelsen – men bobler op fra “neden” og især fra de såkaldte frontmedarbejdere, der til daglig producerer ydelsen, taler med brugerne og kunderne, indsamler viden og vigtige erfaringer om, hvad der virker og ska- ber værdi i praksis. I medarbejdernes hoveder ligger et reservoir af viden, som kan føre til helt nye måder at se tingene på.

Hvis vi vil tænke nyt, nytter det ikke, at alle sætter sig ned og gør, som vi plejer. På CBS har vi netop indledt en strategiproces, hvor næsten 1.000 medlarbejdere er blevet involveret direkte på forskellige måder i dialogen for at diskutere og give CBS’ fem nye vejledende princip- per mening og indhold. Studerende, medarbejdere og ledelse er blevet samlet til strategimøder, konferencer og innovation camps, hvor man ved hjælp af alternative fremgangsmåder – med blandt andet legoklodser, rol- lespil og teamopbygning – i fællesskab får diskuteret de principper, der skal guide skolen fremover. Møder blev videooptaget og gjort tilgængelige for alle på CBS’ intranet og på YouTube.

Principperne danner således grundlaget for næste strategifase i foråret 2010, der skal engagere forsk- nings-, studie- og administrative ledere i en diskus- sion om de konkrete forandringer, der skal ske. Med udgangspunkt i syv strategiske temaer, som handler om at prioritere, tydeliggøre og belønne nytænkning, skal strategien have kød og blod. Ved at inddrage med- arbejdernes og interessenternes viden systematisk er der større chance for at støde på bedre, originale og brugbare ideer, som hvis de får den rette næring og støtte fra ledelsen, kan udvikle sig til uventede og ba- nebrydende tiltag til gavn for hele arbejdspladsen.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s