Scandinavia – a strong union within the EU

I have had the privilege to work in Sweden, Norway and Denmark and concluded that despite the many differences we have lots in common. Moreover, we make up a portion of the world that many outsiders admire and see as a role model for a modern society. In this column I argue this case and suggest that the three countries should come together even more, within the EU,  and I give concrete suggestions for how this can happen very quickly.

Skandinavien i EU?

Skandinavien kunne blive rollemodel for det moderne samfund. især med en koordineret forskningspolitik kan vi fremme udviklingen mod øget vækst.

Her 60 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig får vi snart en europæ- isk præsident, der skal repræsentere alle 27 EU lande og dets mere end en halv milliard indbyggere. Givet vor historie er dette et markant skridt fremad og et meget vigtigt skridt for

Europa i verden. Betyder det så, at nationalstaten bliver mindre vigtig? Måske for de små, men de store lande ser ikke sådan på det. Betyder det, at naturlige regioner in- den for EU bliver mindre vigtige? Måske, men det tager tid at samle kræfterne i en union af 27 lande med lige så mange sprog.

Paradoksalt kan netop det regionale samarbejde mel-lem mindre lande være et effektivt og ansvarsfuldt mel- lemtrin i en større europæisk ramme.

Regional union: I Norden har vi en lang tradition for at samarbejde, men interessen ser ud til at have ebbet ud. Det er synd, da vi i de nordiske lande er en af de mest naturlige regionale ”unioner” på det europæiske kontinent. Vi er i besiddelse af styrker, som giver os et godt udgangspunkt i den henseende: En fleksibel og relativt veluddannet arbejdsstyrke, en stor og forholdsvis effektiv offentlig sektor med et højt niveau af serviceydelser samt gode forsknings miljøer inden for sundhed, velfærdsteknologi, bioteknologi m.v.

Inden for Norden hø-rer de skandinaviske lande sammen på en i verden unik måde, for Danmark, Norge og Sverige har nogenlunde fælles sprog. Det understøtter gensidig forståelse og respekt.

Skandinavien er på mange måder en rollemodel for det moderne samund, idet vi er lykkedes med at balancere markeds- og planøkonomi, vi har en stærk industriel base og vigtige råvarer, velkendte multinationale virksomheder og mas- ser af små og mellemstore virksomheder, og vi har lang tradition for handel med omverden samt en stærk tradition for uddannelse og kompetenceudvikling på højeste internationale niveau. Med vore 20 millioner indbyggere opnår vi en kritisk masse af forbrugere i middelklassen, der kan drive velfærden fremad.

Initiativer: Vi kan begynde med at koordinere vores forsknings- og udviklingspolitik. Konkrete initiativer kunne være:

Et fælles forskningsråd med bidrag fra alle landene (op til 0,5 pct. af BNP), der kan fordele midler til fællesnordi- ske forsknings- og udviklingsindsatser. Er det ikke bedre at vi i fællesskab konkurrerer mod de bedste i verden? Er det ikke bedre, at vi i fællesskab gør vor lille region endnu mere attraktiv at bo og arbejde i for skandinaver og for andre?

Et arbejdsmarkedsråd, der kan foreslå nye fælles løs- ninger for at gøre det endnu mere attraktivt at satse på universitetsuddannelser og for at udvikle grænseoverskri- dende aftaler.

Fælles diplomatisk indsats inden for især forskning og udvikling, idet vi i dag har vanskeligt ved at komme på landkortet i en global sammenhæng.

En fælles finansmarkedsanalyse af årsagerne til finanskrisens udbrud, mulige forklaringer og fremtidige anbefalinger.

For at sikre adgang til de internationale netværk, skal der gives god mulighed for, at forskere fra Norden får mulighed for at rejse både i verden og til andre regionale videninstitutioner. Ligeledes skal det være nemt for udenlandske forskere at komme til Øresundsregionen som gæsteforskere.

Hvorfor venter vi på, at de andre lande i EU går i gang, når vi kan blive en frontløber på området og dermed være med til at vise vejen?

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s