Lowering expectations for COP 15

Remember the “failed” climate meeting COP 15 hosted by Denmark in December 2009? In this column I argued that the expectations were set too high simply because the grand powers USA and China had many other and more pressing matters in their agenda.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 27. NOVEMBER – 3. DECEMBER 2009

Dr. Johan Roos

Vil klimatopmødet bringe os videre?

Hvis ikke de politiske ledere vil gå forrest i klimaspørgsmålet, så må hver enkelt virksomhed, organisation og individ gøre det.

Hvirvelvindene fra topmødedeltagerne vil snart udgøre en sand medietornado efterhånden som vi nærmer os det store klimatopmøde i København i december. Der er ingen tvivl om, at konferencen skærper hele verdens opmærksomhed på det store klimaproblem, men jo tæt- tere vi kommer på konferencen, desto sværere bliver det at se resultaterne af det lange forhandlingsforløb. Som et fatamorgana flytter de konkrete og bindende mål sig længere og længere ud i horisonten.

I de seneste uger har vi set både USA og Kina – to af de mest centrale aktører – fokusere på andre priori- teter. I USA kæmper regeringen en brav kamp for at få gennemført en vigtig sundhedsreform, bremset et ga- lopperende statsunderskud og håndteret en vanskelig krig i Afghanistan.

Kineserne ser også ud til at tænke på alt andet end klimaet. I kølvandet på finanskrisen er det kinesiske sty- re nærmest besat af tanken om, at samfundsøkonomien fortsat skal vokse 8-10 procent årligt og dermed undgå en for høj arbejdsløshed. Med andre ord: Når det gælder verdens to største klimasyndere udebliver de håndfaste

resultater endnu engang. Derfor bliver der hel- ler ikke en bin- dende aftale til december.

Vi må også være realistiske og indse, at i en multilateral for- handling, hvor der er så mange parter involve- ret, vil beslut- ningerne oftest udgøre den lave

ste fællesnævner. Herudover er det ikke engang sikkert, at en traktat med bindende mål – underskrevet i Køben- havn – ville blive efterlevet i praksis. For FN har reelt ingen sanktionsmuligheder over for medlemslandene.

Tid til handling: I mine øjne er der derfor behov for, at vi nu tænker i helt nye baner. Tiden er inde til handling – ikke tomme hensigtserklæringer. Hvis ikke de politiske ledere vil udøve det nødvendige lederskab og gå foran, så må hver enkelt virksomhed, organisation og indi- vid gøre, hvad de kan lokalt. På Copenhagen Business School har vi – i samarbejde med 270 business schools verden over – netop i denne uge besluttet at sætte et ambitiøst og konkret mål for at gøre CBS til en grøn ud- dannelsesinstitution. Vi skal være mere bæredygtige i stort set alt, hvad vi foretager os.

Med en ny og ambitiøs Green Campus-plan skal ener- giforbruget nedsættes, så vi får et 40 procent mindre CO2-udslip i 2020. Klimabevidsthed og bæredygtighed skal indgå som en integreret del af undervisningen, og forskning i erhvervslivets rolle og muligheder i løsnin- ger af klimaudfordringerne bliver snart en del af hver- dagen. Men klimavenlige handleplaner gør det ikke alene.

Nye holdninger: Som et ledende universitet skal vi i mine øjne også blive bedre til at engagere os i samfundsde- batten og i virksomhedernes praksis på dette afgørende område.

Den virkelige revolution, som står foran os, handler om at ændre vore holdninger, ideer og praksis. Vi har jo allerede udviklet mange nye, miljøvenlige teknologier, som gør os i stand til reducere CO2-udslippet over hele kloden. Og hvis vi alle begynder at tage dem i brug og tager de mange små konkrete skridt, kan vi nå langt – også uden en klimakonvention med bindende målsætninger.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s