Fewer teachers should mean fewer students

When I arrived at CBS I quickly uncovered the business model of a university, which was totally dependent on modest amounts of state funding. In short, the idea was to (1)  increase the number of programs to attract a broader range of students, (2) increase the number of students/class (room), (3) reduce the number of faculty hours (teaching and support)/student, and (4) reduce the number of full-time faculty/class while increasing the number of part-time/guest lecturers. This is a powerful recipe for reducing the costs of higher education. It is also a recipe for reduced quality and for creating long-term problems for the society that supports it.

In this column I reflect over the necessity to increase the funding for a university, which has succeeded in attracting far more students than it can accept.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 20. AUGUST – 26. AUGUST 2010

Dr. Johan Roos

Færre forskere betyder færre studerende

Også i år hører vi triste historier om de mange unge, som afvises fra deres drømmestudium. Copenhagen Business School (CBS) vil gerne uddanne flere. Vi kan bare ikke, fordi vores forskerbevillinger er så lave.

Hvis politikerne vil have flere dyg- tige kandidater til de danske virk- somheder, som skal skabe vækst i Danmark i de kommende år, er de nødt til at opprioritere forsknings- midlerne til det erhvervsøkonomi- ske område.

CBS er mange unges foretrukne uddannelsessted, og der venter kandidaterne gode job bagefter. Senest har Danmarks Erhvervsforsknings Akademi (DEA) doku- menteret, at den samfundsmæssige nytte af flere kan- didater med en videregående erhvervsøkonomisk ud- dannelse er markant. Men på visse uddannelser på CBS skal man have tæt på 11 i gennemsnit fra sin studen- tereksamen.

For få forskere: Hvorfor kan CBS så ikke bare uddanne nogle flere? Det er desværre ikke så ligetil, som det kun- ne lyde. Vi har i år udvidet optaget med 150 studerende, men der er grænser for, hvor langt vi kan og vil strække det lovfæstede begreb forskningsbaseret uddannelse.

Der er nemlig ikke nok forske- repåCBStilat sikre, at et øget antal studeren- de kan møde ak- tive forskere på højt niveau. Og det er nødvendigt for at sikre, at underviserne benytter sig af den nyeste og mest relevante tilgængelige vi- den. Samtidig er det påkrævet,

hvis de studerende – som er morgendagens ledere – skal forstå, anerkende og være i stand til at bruge faktabase- rede analyser og videnskabelige metoder frem for anek- doter og simpel mavefornemmelse. Desuden skal alle uddannelser godkendes af Akkrediteringsrådet, som med god grund kræver, at en vis del af undervisningen varetages af forskere.

Forskningsbaseringen af uddannelserne sikres gen- nem universiteternes såkaldte basisforskningsmidler, og her får CBS en yderst beskeden andel; faktisk under 4 procent af de samlede bevillinger. Dette skyldes mulig- vis traditioner, men så vidt jeg ved også mange politike- res manglende viden om, at samfundsvidenskabelige og især erhvervsøkonomiske uddannelser skaber vækst.

Viharikkeråd:Menikkenokmeddet. CBS’taxameter- tilskud er mindre end halvdelen af, hvad f.eks. en inge- niørstuderende udløser. Tilsammen betyder dette, at CBS har langt færre forskere end andre universiteter. Vi har simpelthen ikke råd til at uddanne og ansætte nye forskere. Og det er altså ikke, fordi forskere på CBS ikke leverer varen; i ministeriets egen måling af resultater ligger CBS faktisk betydeligt over gennemsnit.

Vi vil meget gerne optage endnu flere studerende på CBS, der kan skabe vækst og arbejdspladser i både den private og offentlige sektor, men det kræver, at politiker- ne øger forskningsmidlerne til det erhvervsøkonomiske område. Måske kunne dette blive et tema for regeringens Vækstforum?

9.-10. september lægger CBS hus til næste møde i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) Vækstforum. Her vil regeringen og udvalgte repræsentanter fra er- hvervslivet og forskningsverden tage næste skridt i den vigtige diskussion om, hvordan Danmark får skabt en holdbar vækst i fremtiden. Netop diskussionen om, hvordan fremtidens uddannelser skal se ud, bør være et meget vigtigt element i den langsigtede strategi for dansk vækst.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s