From zero growth to new thinking

To fuel the debate about necessary growth in Denmark in this column I argued that the country has a problem since too little research is not converted into new products and services.

9. oktober – 15. oktober 2009 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Fra nulvækst til nytænkning

Hvad nytter det, at der produceres nye forskningsresultater og patenter, hvis de ikke omsættes til konkurrence- dygtige produkter og serviceydelser. Vækst kræver både teknisk og merkantil innovation.

Hvor stor er Danmarks evne til at skabe innovation, iværksætteri og vækst?

Ifølge en række nye rapporter er der nulvækst i in- novationen i Danmark. Senest i European Innovation Scoreboard 2008, der sammenligner EU-landenes inno- vationskraft, skraber Danmark bunden. Danmark har haft negativ produktivitetstilvækst siden 2006 og er det eneste OECD-land, der (endnu) ikke har indbygget lang- sigtede vækstinitiativer i sine vækstpakker for at styrke dets innovationspotentiale.

Ser vi på forskernes output på universiteterne, sek- torforskningsinstitutioner og de offentlige sygehuse, når de frem til mange nye opfindelser – omkring 300- 400 på årsbasis. I 2008 indgav de offentlige forsknings- institutioner tilsammen 128 patentansøgninger, solgte 90 patenter og licenser og medvirkede til etablering af i alt 12 nye virksomheder. Samlet gav det institutionerne en indtægt på godt 80 mio. kr., viser Forsknings- og In- novationsstyrelsens statistik.

Det er udmærket, men der sidder utvivlsomt fortsat mange patenter fast i universiteterne. Man kan med god grund spørge: Hvad nytter det, at der produceres nye forskningsresultater og paten- ter, hvis ikke de omsættes – længere nede ad vidensstrøm- men – til konkurrencedygtige nye produkter og serviceydel- ser, som virksomhederne kan sælge i udlandet? Hvor er det , at kæden hopper af?

Parallelt med forsknings- indsatsen bør regeringen og Folketingets partier skærpe deres innovationsstrategi, der bør omfatte alle de centrale institutioner – offentlige såvel som private – og i langt højere grad satse på, at det private erhvervsliv kan blive bedre til at modtage, omsætte og udvikle de mange nye opfindel- ser til egentlige kommercielle produkter.

At øge bevillingerne til de Godkendte Teknologiske Serviceinstittutter (GTS ) er en god begyndelse, men det er også vigtigt at styrke deres relationer ikke blot til de naturvidenskabelige forskningsmiljøer, men også til de erhvervsøkonomiske, humanistiske og samfundsviden- skabelige universitetsmiljøer.

Kimen til megen nytænkning og innovation ligger i grænsefladen mellem forskningsområderne. For ek- sempel på klimaområdet, hvor Clean Tech netop be- finder sig.

Byg flere videnbroer: For at danske virksomheder kan begå sig i den globale konkurrence, er et højt og stigende uddannelsesniveau også nødvendigt. Kun hver femte ansat i det private erhvervsliv har en videregående ud- dannelse i dag. Skal de mange nye opfindelser “oversættes” til konkrete produkter, som virksomhederne kan sælge i det globale marked, er det helt nødvendigt, at der er et stærkere og mere innovativt kompetenceniveau i det private erhvervsliv, ikke mindst i de mange små og mellemstore virksomheder, der udgør landets rygrad.

Stærke merkantile kompetencer er ikke alene en vig- tig forudsætning for nytænkende strategier og effektiv markedsføring, men også for brugerdreven udvikling af produkter og tjenester i high-performance innovati- onsteams, hvor projektledelse efterhånden er en kunstart.

Samtidig bør der bygges flere “videnbroer” mellem universiteterne og virksomhederne. Det kan gøres med flere erhvervs-ph.d’er, men også gennem flere intern- ships for studerende i sidste del af uddannelsen. Der er med andre ord behov for at etablere et modtageapparat i danske virksomheder, som kan oversætte den nyeste vi- den, så den umiddelbart bliver til gavn for erhvervslivet. Sådanne innovationskompetencer kan blive drivkraften for at få fuld nytte af ny teknologi, viden og erfaringer fra forskningen.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s