From mass education to talent development

Together with the industry associations, unions, independent think tanks and opposition leaders I spend much time in end 2009 to persuade the Danish government to increase the shamelessly low financing for social science. The government reluctantly struck a deal with other parties to increase this funding with 12% over the next three years. In this column I argue for why this is vital for the country.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 4. DECEMBER – 10. DECEMBER 2009

Dr. Johan Roos

Fra masseuddannelse til talentudvikling

Selv om hovedparten af de nye taxameter-penge vil gå til mere undervisning og vejledning, overvejer CBS også at bruge penge på at indføre flere praktikophold, mere it-støttet læring og et sommersemester.

Regeringen har sammen med et stort flertal af partierne i Folketinget nu indgået et meget spændende forlig om de såkaldte uddannelses-taxametre. Det er blevet til 4200 kr. ekstra pr. studerende i 2010 stigende til et løft på 5000 kr. ekstra fra 2012 og frem. Det er første gang i mange, mange år, at bevillingerne til vores uddannelser stiger.

Dette tiltrængte vitamintilskud fra regeringen og Fol- ketinget er vi meget taknemmelige for. Og langt hoved- parten af de midler bør naturligvis anvendes direkte til at forbedre vore uddannelser. Men hvordan gør vi det i praksis?

Et højere taxameterbeløb kan i vore øjne bruges til at give vore uddannelser et tiltrængt løft ved bl.a. at tilbyde flere undervisningstimer og mere individuel vejledning. Men det er vigtigt, at vi ikke bare bevidstløst laver mere af det samme. De ekstra midler skal også anvendes stra- tegisk til at forfølge vores langsigtede vision om at gå fra masseuddannelse til fordybelse og individuel talentudvik- ling. Vi har derfor iværksat en bred diskussion på CBS om, hvordan vi kan skabe forbedringer på både kort og længere sigt.

Praktik: Spørger vi de studerende og partnervirksomheder, er svaret klart: de efterlyser langt mere praksisret- tede uddannelser – med større interaktion mellem de to og gerne med et internationalt

slæt og perspektiv. Vore studerende har allerede gode muligheder for udveksling og erhvervsrettede projekter. Men de studerende har ret i, at praktikophold vil gøre deres kompetencer endnu mere relevante for virksom- hederne og samfundet i fremtiden.

Således kan studerende – på både bachelor- og kandi- datniveau – få mulighed for at arbejde med helt konkrete, virksomhedsrelevante problemstillinger i løbet af deres studie, samtidig med at de knytter vigtige netværk. Det kræver et stort opsøgende og praktisk arbejde fra CBS’ side. Men vi håber også, at virksomhederne vil være pa- rate til at gribe den oplagte mulighed og åbne døren til deres arbejdsplads, så det i fremtiden bliver næsten helt almindelig praksis at have universitetspraktikanter “an- sat” i relevante udviklende forløb.

It-løft: Vi ser også muligheder i øget brug af it i uddannel- serne. En investering i it-støttet læring vil kunne øge de studerendes aktivitet og læring. Det kræver investeringer, men vil kunne give udbytte flere år frem. Muligheden for at gå til eksamen på pc skal også forbedres.

Sommersemester: En vigtig forbedring, som taxameter- løftet også kan give os, er, at vi kan udbyde et ekstra ”semester” i sommerperioden. Der er åbenlyse fordele: Lokalerne er ledige, og det er muligt at hente undervisere fra udenlandske universiteter for en kortere periode. Vi har gode erfaringer med Summer University, som viser, at der er stor interesse for at undervise i København i sommerperioden. På den måde kan vi udvide udbuddet af forskningsbaseret undervisning betydeligt.

Vi er ikke færdige med at drøfte de enkelte elementer endnu. Men det er min klare ambition, at de studerende nu kan se frem til bedre vilkår. Det er et vigtigt skridt frem mod bedre danske business-uddannelser. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis Danmark skal kunne konkurrere på viden og innovation fremover.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s