Developing leaders

This column is part of a debate about talent development in view of the first ever leadership program at the organizations I was leading at that time, CBS, and it is a critique that we do not take this seriously enough.

19. marts – 25. marts 2010 BERLINGsKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Talenter fungerer ikke af sig selv

 Det kræver planlægning og opmærksomhed at udvikle et talent. Og evnen til at glædes over talentet, også selv om andre i sidste ende får gavn af det.

Nå Jytte, hvordan synes du selv det går? Sådan tror jeg, at mange med­ arbejderudviklingssamtaler starter. Som sådan er der jo heller ikke noget i vejen for at høre Jyttes beretninger om jobbet set fra hendes stol og hver­ dagen med kollegerne. Tværtimod.

Faren er, hvis samtalen aldrig rykker sig ud over ba­ naliteterne og en diskussion om løn og bonus. For både Jytte og hendes chef profiterer væsentligt mere, hvis chefen rent faktisk har forberedt en systematisk eva­ luering og lagt en plan for, hvordan Jyttes talent kan udfoldes og bringes til at blomstre.

Mange medarbejdere har svært ved at sætte en præcis finger på deres styrker og svagheder. De besidder heller ikke den fornødne viden om, hvilke muligheder der po­ tentielt ligger for dem andre steder i afdelingen, organi­ sationen eller sågar ude i fremtiden. Men det gør chefen. Det er ham, der sidder med helikopterperspektivet – både i den pågældende virksomhed og i landskabet omkring ham. For chefen er det typisk meget lettere at spotte med­ arbejderens talent inden for et felt og se hendes mulighe­der for at udvikle sig til et højere ni­ veau eller brede sig ud til andre uprøvede felter som ville styrke hendes profil.

Men gør han det? Den dygtige chef gør. Den knap så dygtige chef fokuserer udeluk­ kende på, om med­ arbejderen passer sit job ordentligt og i øvrigt funge­rer upåklageligt sammen med kollegerne. Måske tilgode­ ser han et ønske eller to vedrørende efteruddannelse, men det er ikke ham selv, der skubber på, for det brin­ ger ham for meget besvær på den korte bane. Den knap så dygtige chef har nemlig meget svært ved at løfte blik­ ket fra den korte, taktiske bane og sin egen afdeling og tænke større.

Tænk langsigtet: Det ligger næsten i ordet talentudvik­ ling, at der skal tænkes stort og langsigtet. Et talent fungerer sjældent af sig selv. Det skal plejes og næres for at folde sig ud – præcis som en blomst. Det kræver lidt planlægning at opnå det fulde udbytte af et talent. Det kræver opmærksomhed, tillid og en vilje til at vente lang tid på at få udbytte af sin investering – og en evne til at glædes over den, også selv om udbyttet i sidste ende til­ falder en anden afdeling eller sågar virksomhed.

Min ambition er, at CBS skal fostre fremtidens gode chefer. Dem, der ikke bare møder op til den årlige sam­ tale med Jytte med et beløb i baglommen, men som for­ inden har lagt en karriereplan som oplæg til en diskus­ sion. Et oplæg som indeholder masser af opmuntrende ord og skulderklap, men som også giver det lille insi­ sterende skub, som giver hende lyst til at udfordre sine egne grænser for at blive bedre.

Hvad undervisningen angår, har den schweiziske bør­ nepsykolog Jean Piaget for længst påpeget, at et vigtigt formål med læring er, at eleverne er med til at konstruere deres egen mening og ikke alene lære de “rigtige svar” udenad og gentage andres meninger. Ligesom undervi­ sere skal ledere netop arbejde på at fremme den åbne og brede dialog blandt medarbejderne, så de kan skabe deres egne sammenhænge og give værdier mening. Leg, udforskning og læring skal med andre ord følges tæt ad og opleves gennem praksis. Det er det kontinuerlige sam­ spil mellem tænkning og handling, mellem hændernes arbejde og hjernens, at vi lærer nyt. Det er i mine øjne ta­ lentudviklingens egentlige kunst.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s