Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)

In my ongoing push to help improve the conditions for innovation in Denmark I worked hard with my peers at the Danish Technical University and Copenhagen University to create a joint venture that would pool into one unit our resources and activities about entrepreneurship. This became the Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL). I was delighted to note that it was inaugurated as planned 12 September 2011 and I am convinced it will be of great benefits to all parties, foremost the students . In this column I outlined the rational for this important venture.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 19. NOVEMBER – 25. NOVEMBER 2010

Dr. Johan Roos

Universiteter skaber nyt væksthus

Finland er gået i front for at skabe et nyt, tværvidenskabeligt universitet på internationalt niveau med offentlig og privat støtte. I Danmark prøver tre universiteter at gøre kunsten efter – i lidt langsommere tempo.

Alle europæiske lande kæmper om at nå samme mål: At få bare ét universitet i verdensklasse. Lad os sammenligne Finland og Dan- mark. Finland investerer nu 4 pro- cent af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling. Danmark knap 2 procent. I Finland har man for nylig skabt et nyt tværfagligt superuniversitet, Aalto University, der er flagskibet i en stor universitetsreform. Tre univer- siteter i hovedstaden Helsinki – Handelshøjskolen, Det Kunstindustrielle Universitet (Designskolen) og Det Tek- niske Universitet – lægges sammen og har fået en fælles identitet, strategi, administration og forskermiljø. Aalto University styres som et privat universitet med egen fond.

Det finansielle mål for fonden er at sikre universitetet en samlet sum på 5 mia. kr. ved udgangen af 2010, hvoraf 1,5 mia. er private bidrag og 3,5 mia. fra staten i såkaldte matchmidler. Inden fusionen lød det samlede budget for de tre universiteter på ca. det halve – 2,5 mia.

kr. Alt tyder på, at universitetet når det ambitiøse mål ved udgangen af i år; alene i 2009 gav finsk erhvervsliv 750 – 800 mio. kr. i private donationer.

Ideen er at kombinere for- skellige videnska- ber på nye måder for at skabe nye, erhvervsrettede og innovative uddannelser og forskningsresultater i tæt samarbejde med erhvervslivet. I praksis viser det sig altid vanskeligere at realisere potentialerne, end man først tror. Men ambitionen om at få kreative forskere fra forskellige videnskabelige fel- ter til at arbejde tættere sammen fortjener opbakning.

Den finske regering har da også valgt at give sin ful- de økonomiske støtte og erhvervslivet ligeså. Bliver Aalto University en succes, vil Finland have skabt et lokomotiv inden for forskning, undervisning og innovation, der er internationalt konkurrencedygtigt.

Dansk initiativ: Hvad gør vi i Danmark? Sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU) er vi for første gang gået sammen om at etablere et fælles projekt, der skal være et vigtigt fyr- tårn for entreprenøraktiviteter i Danmark.

Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Er- hvervsministeriet ønskede, at projektet “Det Entreprenørielle Universitet’”(DEU) skulle havne hos ét af Dan- marks universiteter, men for at udforske potentialerne på tværs af universiteterne har vi i fællesskab med pro- rektor Anders Bjarklev (DTU) og Thomas Bjørnholm (KU) valgt at søge i fællesskab.

Selv om dette initiativ ikke på nogen måde svarer til en egentlig fusion af tre universiteter, mener jeg, at DEU-initiativet kan blive et første skridt på vejen til et langt stærkere samarbejde mellem os om en central platform i centrum af København. Ikke mindst hvis er- hvervslivet og de politiske aktører også bakker op.

De tre universiteter har til sammen halvdelen af al- le studerende i Danmark. Vi kan kombinere nogle af de stærkeste og mest innovative forskningsområder i verden, f.eks. inden for sundhedsvidenskab, biotek, en- treprenørskab, marketing, innovation samt de tekni- ske løsninger der skal til. Dette potentiale kan og skal udnyttes bedre.

Så vi er på vej – men der er godt nok langt op til det finske tempo.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s