China is awake, indeed

In early 2010 I met several people who did not really take the growth of China seriously and this prompted me to write this column reflecting over the economic growth of the country, especially in view of productivity and education.  The message was pretty clear: Wake up, because China has.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 5. FEBRUAR – 11. FEBRUAR 2010

Dr. Johan Roos

Kina er vågnet og ryster verden

Riget i midten investerer enorme summer i forskning og uddannelse, med stor sandsynlighed for at overhale vesten i produktion og økonomisk udvikling.

Blandt journalister og forskere findes stadig dem, der er skeptiske i forhold til Kinas økonomiske udvikling. De peger ofte på det manglende demokrati, den til- tagende korruption, voksende miljøpro- blemer, stigende ulighed mellem land og by og en banksektor præget af manglende gennemsigtighed som nogle af de centrale faktorer, der i sidste instans vil bremse eller reducere den kinesiske vækstøkonomis himmelfart.

Væksten i BNP blev i 2009 8 procent, især stimuleret af en stigende indenlandsk efterspørgsel. Kinas eksport har trods et kort tilbageslag under finanskrisen ifølge de seneste opgørelser nu overhalet verdens største ekspor- tør, Tyskland. Med udenlandske valutareserver på mere end 1,5 billioner dollar, er Kina stadig verdens største indehaver af penge. Samtidig ser vi, at vestlige virksom- heder – inklusive danske – i stigende grad lægger såvel produktion som forskning og udvikling i Kina.

Forskning: Ser man på de langsigtede perspektiver, der især påvirkes af investeringer i forskning og udvikling, tegner sig et højest interes- sant scenarie. Siden 1999 er Kinas udgifter til forskning og uddannel- se (FoU) ste- get med ca. 20 procent om året, og i 2006 opnåede Kina en position som det land i verden, der næst efter USA

investerer mest i FoU. Det år investerede Kina ca. 1,4 procent af BNP i FoU. Det er regeringens officielle mål, at udgifterne skal stige til 4 procent i 2012 og til mere end 4,5 procent af BNP i 2020. I lyset af den hastige vækst i BNP vil dette sandsynligvis bevirke, at de kine- siske investeringer i forskning og uddannelse overhaler de amerikanske inden for få år.

I 1997 var der indskrevet 3,2 millioner studerende på de kinesiske universiteter. Otte år senere steg dette tal til 15,6 millioner. Kina er med en årlig produktion på 500.000 ingeniører (ikke 5,2 millioner som det fejl- agtigt står i Videnskabsministeriets Kina-strategi) det land i verden, der uddanner flest ingeniører. Hvad nu hvis denne enorme investering i uddannelse og forskning reelt fører til den samme produktivitetsstigning og vækst i Kina, som det førte med sig i Vesten?

Produktivitet: Den amerikanske nobelpristager i øko- nomi Robert Fogel fra University of Chicago har for nylig forsøgt at svare på spørgsmålet i en artikel i Foreign Policy. Amerikanske studier viser, at en college- uddannet person normalt er tre gange så produktiv som en person med ni års skolegang – mens en high school graduate (student fra gymnasiet eller HTX) er ca. 1,8 gange så produktiv. Lægger man de amerikanske tal som forudsætning og tager denne produktivitetsfor- øgelse i betragtning, vil den øgede satsning på uddannelse i Kina betyde, at den kinesiske økonomi vil udgøre $123.000.000.000.000 eller ca. 40 procent af verdens BNP omkring 2040. USA’s økonomi vil til den tid udgøre 14 procent og Europa kun 5 procent, ifølge Fogel.

Det er klart, at Kinas økonomiske udvikling er unik og ikke vil være den samme som USA’s, men de enorme investeringer, Kina foretager i uddannelse og forskning i disse år, bør mane til eftertanke hos vore beslutnings- tagere. Som Napoleon med en berømt vending har sagt: ”Lad Kina sove, for når Kina vågner, vil hun ryste ver-den.” Kina er vågnet og ryster verden.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s