Biotech + business = true

The future lies in between technology and business and in this column I use a case from a cooperation between the business school and the technical university in Copenhagen to drive home this point. What is common sense in larger universities was a real innovation in Copenhagen, in 2010.

23. APRIL – 6. MAJ 2010 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Biotek for business-studerende

For anden gang er Danmark i Top 10 med innovation. Men det kan blive bedre. To universiteter finder sammen for at koble forskningen i biotek endnu tættere på forretningsudvikling.

Danmark er det femte bedste land i verden til innovation – en forbed- ring på tre pladser fra sidste års 8. plads. Det viser dette års Global Innovation Index, som udarbejdes årligt af den internationale busi- ness school Insead i Fontainebleau syd for Paris. Skolen har netop udgivet sin 336-siders lange rapport. Danmark ligger altså – sammen med de andre nordiske lande – for anden gang i Top 10 blandt flere end 130 lande, og måske er dette en fællesnordisk styrkeposition.

Vi scorer især højt på evnen til at anvende og omsætte andres opfindelser. Under overskriften “Den danske mo- del for business succes” skriver forfatterne til rapporten, at “den danske model dokumenterer, at et innovativt fæl- lesskab ikke nødvendigvis selv behøver komme frem til en masse opfindelser.”

Tilpasningsevne: Rapportens forfattere understreger, at det snarere gælder om at kunne identificere de viden- skabelige opfindelser med potentiale, som andre gør.

Den danske model høster samtidig stor anerkendelse for sin fleksibilitet og tilpasningsevne, hvilket for et lille land er afgøren- de i konkurren- cen med store lande som USA og Kina; og her peger de blandt andet på Vestas som et godt eksempel.

Der er ingen tvivl om, at det er en god placering for Danmark og dansk erhvervsliv. Men skal positionen ud- bygges og forbedres, er det vigtigt, at universiteter og business schools – i fællesskab – bliver endnu mere en- gageret i forbedringen af erhvervslivets innovationspotentiale. Men hvordan?

Samarbejde på tværs: På Copenhagen Business School (CBS) er vi netop gået ind i et tæt samarbejde med Dan- marks Tekniske Universitet om udviklingen af et nyt Bio- Business & Innovation Program, som er det første sam- arbejde på masterniveau mellem DTU Systembiologi og CBS, og netop sådan en uddannelse er eftertragtet af den danske bioteknologiske industri.

I løbet af tre måneder og i alt otte kursusgange skal de studerende lave en forretningsplan baseret på et nyt bio- teknologisk projekt. Forretningsplanen skal udarbejdes i grupper bestående af studerende både fra DTU og CBS. Som en gulerod for de studerende vil forretningsplanen blive indsendt til det eftertragtede Venture Cup. Formålet med uddannelsen er at give de biotekstuderende ind- sigt i forretningsverdenen og kompetencer, der vil gøre det nemmere at navigere i biotekindustrien.

For CBS’ studerende handler kurset om at få en for- ståelse for den teknologi og viden, der ligger til grund for biotekvirksomhederne. I sidste ende ventes de stu derende at få et længerevarende netværk, både fra de to universiteter og fra erhvervslivet.

Universitetsverdenen bør være synonym med ny- tænkning, og nye ideér og metoder bør fosse ud af han- delshøjskoler og universiteter. Tænk hvad Danmark og Norden kunne gøre på en lidt større skala, når vi ser på den stærke klynge af videnskabelige discipliner, der er til rådighed i regionen. For at styrke innovationskraften er der et stærkt behov for at udvikle flere innovative samar- bejder på tværs af institutioner, forme nye konstruktive relationer mellem videnskab og erhvervslivet og opbyggeendnu stærkere iværksætternetværk.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s